Nieuws

Voortgangsrapportage Techniekpact

HILVERSUM - Sinds 2013 stijgt het aantal jongeren dat een technisch profiel of studie kiest gestaag. Er is lage werkeloosheid onder technici en er is een toenemend tekort aan vaklieden. Deze conclusies staan in de voortgangsrapportage en monitor van het Nationaal Techniekpact 2020, dat minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maandag 26 juni in Hilversunm in ontvangst nam.


Sinds 2013 stijgt het aantal jongeren dat een technisch profiel of studie kiest gestaag. Het behalen van de gestelde doelen van het Techniekpact ten aanzien van de instroom komt hiermee in zicht. Ook op de technische arbeidsmarkt zijn er enkele positieve ontwikkelingen: de werkloosheid onder technici is afgenomen en meer afgestudeerden met een technische opleiding kiezen voor een technische baan. De grootste stijging in een keuze voor techniek is zichtbaar in de vmbo-gl/tl-opleidingen. Daar waar het aandeel bètatechniek gediplomeerden bij de start van het kabinetsbeleid op een dieptepunt zat (vmbo-gl 34% en vmbo-tl 36% studiejaar 2012-2013), zien we hier nu weer een duidelijke stijging van het aandeel bètatechniek gediplomeerden: vmbo-gl 40% en vmbo-tl 41% (studiejaar 2015-2016).

 

Stijging mbo-techniek

In het mbo is het aandeel mbo-studenten in bèta technische richting sinds 2013 toegenomen van 29% naar 32%. De grootste stijging is hierbij te zien op niveau 3: 18% (2013-2104) naar 29% (2016-2017). In het hoger onderwijs is het aandeel studenten dat instroomt in een bèta technische hbo-studie gestegen van 21% in studiejaar 2013-2014 naar 25% in 2016-2017. In de bèta technische wo-studies was het aandeel studenten dat instroomde in het studiejaar 2016-2017 36% ten opzicht van 34% in 2013-2014.

 

Lage instroom techniek in het vmbo

Aandachtspunt blijft de instroom van leerlingen in het vmbo-bb en vmbo-kb. Ten opzichte van 10 jaar geleden zien we hier nog altijd een dalende trend. Regionaal zijn betrokken partijen met elkaar in gesprek over de mogelijkheden voor het in stand houden van het vmbo techniekonderwijs. Gezamenlijk onderzoeken ze nieuwe ontwikkelingen die passen bij de regionale context. Ingezet wordt op een betere beeldvorming vanuit het bedrijfsleven over de beroepen in de techniek en het aanbieden van verschillende gepersonaliseerde leerstijlen aan de leerlingen.

 

Toenemend tekort aan vakkrachten

Door de aantrekkende economie zien we dat met name in de bouw, de installatietechniek en de metaal de behoefte aan goed opgeleide vakkrachten weer toeneemt. Ook in het onderwijs is er nog altijd een groot tekort aan goed opgeleide vakdocenten techniek. Verwacht wordt dat, door de groeiende rol van technologie in andere sectoren zoals de zorg de vraag naar technici de komende jaren nog verder zal toenemen. De instroom in de bèta technische opleidingen zorgt op dit moment nog onvoldoende voor een passend  antwoord op de vraag. Ondanks dat dit jaar meer mannen met een technische opleiding ook daadwerkelijk in een technisch beroep zijn gaan werken (57% in 2016 t.o.v. 52% in 2013), kiest nog altijd een derde van de technisch geschoolde mannen en 64% van de vrouwelijke technici voor een niet-technisch beroep.

 

Lage werkloosheid onder technici

De werkloosheid onder technici is het afgelopen jaar (2016 – bron UWV) aanzienlijk afgenomen: van 6,3% in 2015 tot 5,1% in 2016. Dit is lager dan het gemiddelde werkloosheidspercentage van 5,4%. Het UWV verwacht dat de krapte in de techniek en ICT de komende jaren zal voortduren. Door regionale en sectorale samenwerking zetten partners van het Techniekpact zich ervoor in deze krapte aan te pakken via onder andere Servicepunten Techniek om via om- en bijscholing mensen weer naar werk, en van werk-naar-werk te begeleiden.

 

Regionale samenwerking

Door de integrale aanpak van het Techniekpact is een ‘mechanisme’ van regionale samenwerking ontstaan. Regionaal, sectoraal en nationaal weten onderwijs, bedrijfsleven en overheden elkaar steeds beter te vinden. Zo zijn er inmiddels 149 publiek-private samenwerkingen in het beroepsonderwijs (mbo en hbo). Er werken op dit moment 100 grote bedrijven en 3.300 mkb-ers samen met 700 basisscholen, 180 havo/vwo-scholen en 280 vmbo-scholen aan meer aandacht voor techniek in het funderend onderwijs. En ondersteunen de technische O&O fondsen werknemers in de techniek in het verwerven en ontwikkelen van vaardigheden die de veranderende arbeidsmarkt vraagt.

 

Over Techportal

Techportal ontsluit informatie voor leerkrachten, schoolbestuurders, ondernemers en ouders over het versterken van het technisch (beroeps)onderwijs en activiteiten met een contextrijke leeromgeving. Via het Doeprogramma stimuleren wij samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio om de doelstellingen van het Techniekpact 2020 te realiseren.

Copyright © 2018 techportal.nl. All rights reserved. - Disclaimer