Onderwijs

Voor docenten - Professionalisering

Voor leerkrachten en docenten zijn er verschillende mogelijkheden tot bijscholing en professionalisering: Om breder kennis en ervaring op te doen of juist om kennis te verdiepen.


 

Voortgezet onderwijs

Bètadocenten in het voortgezet onderwijs (havo en vwo) kunnen gebruik maken van het aanbod van de Its Academy. De Its Academy is een initiatief van de Vrije Universiteit Amsterdam, Hogeschool InHolland, Hogeschool van AMsterdam en de Universiteitn van Amsterdam. Het aanbod van de Its Academy bestaat uit activiteiten, leskisten, masterclasses en lesmaterialen. Daarmee kunnen docenten hun kennis verrijken, het lesprogramma invullen of leerlingen met een groot enthousiasme voor een specifiek vak extra diepgang aanbieden.  

 

Primair onderwijs

Voor leerkrachten die zich in het basisonderwijs willen richten op wetenschap en technologie zijn er verschillende trajecten te bewandelen. Dat kan onder meer bij de vestigingen van Pabo InHolland en de vestigingen van Hogeschool Ipabo. Ook biedt NEMO nascholingstrajecten aan op gebied van onderzoekend en ontwerpend leren.

 

 

Aanbod Hogeschool iPabo

Voor organisatorische informatie en inschrijving: Els Olthof 

  • Coordinator Wetenschap en Techniek + Onderzoekend en Ontwerpend leren (W&T/OOL): Deze opleiding leidt op tot specialist Wetenschap en Technologie en Onderzoekend en ontwerpend Leren (W&T/OOL). Deze specialist is bekend met W&T inhoud en methodiek en weet waar inhoudelijke ondersteuning te vinden is. De specialist is vakdidactisch deskundig, overziet mogelijke integratie met andere vakgebieden, is bekend met principes van verandermanagement en begeleiding van collega’s en werkt samen met andere specialisten in de schoolorganisatie. 

 

 

Aanbod InHolland Academy

Voor meer informatie: Ingeborg Jansen / 06-15.27.98.40.

  • Coordinator Wetenschap en Technologie: Deze opleiding de didactiek van onderzoekend en ontwrpen leren. Die wordt geïntroduceerd aan de hand van voorbeeldlessen en vervolgens uitgediept. Ook worden de doorlopende leerlijnen behandeld en samenhang met de andere vakken behandeld. Daarnaast is er veel aandacht voor het betrekken en begeleiden van collega's bij onderzoekend en ontwerpend leren. U ontwerpt onder meer een vakoverstijgend project en organiseert een excursie in het kader van omgevingsonderwijs. Gedurende de opleiding ontwerpt u een doorlopende leerlijn voor uw school en als afsluiting werkt u aan een eindopdracht. Afhankelijk van de behoefte van uw school kan dit bijvoorbeeld een visiestuk of beleidsplan zijn.

  • Techniek voor juffen en meesters: Hoe kunt u de kinderen op het vlak van techniek uitdagen en begeleiden? In deze cursus leert u hoe dat moet en welke mogelijkheden er zijn. Tijdens de bijeenkomsten ervaart u door de input van de docent hoe voor de hand liggend techniek eigenlijk is. De cursus is praktisch van aard en is gericht op het doen, ervaren en uitwisselen van ideeën.

  • Blik op techniekonderwijs: Na het volgen van de cursus kunt u techniek binnen uw lesprogramma inbedden waarbij techniek naast een doel ook een middel is om cognitieve vaardigheden op een natuurlijke wijze te stimuleren. U kunt techniek aan andere vakken koppelen en kunt techniekonderwijs in uw eigen klas ondersteunen met de juiste handvatten.

  • Op onderzoek uit: Tijdens de cursus ontwikkelt u vaardigheden waarmee u onderzoeksactiviteiten kunt plaatsen in het huidige onderwijsaanbod. U kunt gebruik maken van de strategieën van leren onderzoeken en hanteert met gemak het stappenplan om in uw groep het onderzoekend leren te implementeren.

 

 

 Aanbod Science Centre Nemo

  • Starttraining onderzoekend en ontwerpend leren: Deze training is bedoeld voor leerkrachten die met W&T in de klas willen starten en graag handreikingen krijgen hoe ze dat kunnen aanpakken. 

  • Thematische vervolgtraining onderzoekend en ontwerpend leren: Deze training gaat in op de methode Maakkunde, een lessenseries waarin alledaagse problemen centraal staan.

  • Ruimtevaart in de klas biedt verschillende trainingsmogelijkheden om met het thema ruimtevaart aan de slag te gaan met wetenschap en techniek in de klas. Tijdens een trainingssessie wordt uw eigen kennis verbreed en gaat u actief aan de slag met het eigen lesmateriaal.

  • Genderbewust lesgeven in het primair onderwijs is een nascholingstraject gericht op gender inclusief W&T-onderwijs. Tijdens deze nascholingsdag onderzoeken we hoe u met uw schoolteam meer bewust kunt omgaan met talentontwikkeling in W&T bij zowel jongens als meisjes.v

 

 

Over Techportal

Techportal ontsluit informatie voor leerkrachten, schoolbestuurders, ondernemers en ouders over het versterken van het technisch (beroeps)onderwijs en activiteiten met een contextrijke leeromgeving. Via het Doeprogramma stimuleren wij samenwerking tussen scholen en bedrijven in de regio om de doelstellingen van het Techniekpact 2020 te realiseren.

Copyright © 2018 techportal.nl. All rights reserved. - Disclaimer